APS RF Water Systems
Last Update: Sun Jul 05 14:32:03 CDT 2015
System
RF-1
RF-2
RF-3
RF-4
RF-5
Klystron Supply Flow
SRF:K1:CollectorSupF_AI
418.571 (*)
SRF:K2:CollectorSupF_AI
500.769 (*)
SRF:K3:CollectorSupF_AI
444.56 (*)
SRF:K4:CollectorSupF_AI
478.187 (*)
BRF:K5:CollectorSupF_AI
428.077 (*)
Klystron Return Flow
SRF:K1:CollectorRetF_AI
437.363 (*)
SRF:K2:CollectorRetF_AI
428.816 (*)
SRF:K3:CollectorRetF_AI
455.678 (*)
SRF:K4:CollectorRetF_AI
454.457 (*)
BRF:K5:CollectorRetF_AI
409.035 (*)
Output Cavity Flow
SRF:K1:Body2_RetF_AI
10.906 (*)
SRF:K2:Body2_RetF_AI
13.4506 (*)
SRF:K3:Body2_RetF_AI
13.5238 (*)
SRF:K4:Body2_RetF_AI
10.5055 (*)
BRF:K5:Body2_RetF_AI
12.8596 (*)
Body Cavity Flow
SRF:K1:Body1_RetF_AI
7.69475 (*)
SRF:K2:Body1_RetF_AI
6.98657 (*)
SRF:K3:Body1_RetF_AI
6.96948 (*)
SRF:K4:Body1_RetF_AI
6.13187 (*)
BRF:K5:Body1_RetF_AI
6.52747 (*)
Circulator Flow
SRF:K1:CircRetF_AI
19.8799 (*)
SRF:K2:CircRetF_AI
19.0945 (*)
SRF:K3:CircRetF_AI
19.0007 (*)
SRF:K4:CircRetF_AI
19.0125 (*)
BRF:K5:CircRetF_AI
17.5941 (*)
Circulator Load Flow
SRF:K1:CircLdRetF_AI
25.5531 (*)
SRF:K2:CircLdRetF_AI
23.959 (*)
SRF:K3:CircLdRetF_AI
24.4747 (*)
SRF:K4:CircLdRetF_AI
25.6938 (*)
BRF:K5:CircLdRetF_AI
25.4125 (*)
Orphan Load Flow
S:RFSourceLevelVoltage
? (*)
S:RFSourceLevelVoltage
? (*)
Hybrid Load #1 Flow
SRF:S40:Hybrid_1_RetFlowAI
23.7769 (*)
SRF:S36:Hybrid_1_RetFlowAI
24.3575 (*)
SRF:S37:Hybrid_1_RetFlowAI
24.2872 (*)
SRF:S38:Hybrid_1_RetFlowAI
24.6154 (*)
BRF:K5:Hyb1LdRetF_AI
23.5253 (*)
Hybrid Load #2 Flow
SRF:S40:Hybrid_2_RetFlowAI
22.6026 (*)
SRF:S36:Hybrid_2_RetFlowAI
23.7597 (*)
SRF:S37:Hybrid_2_RetFlowAI
24.6326 (*)
SRF:S38:Hybrid_2_RetFlowAI
24.3692 (*)
BRF:K5:Hyb2LdRetF_AI
26.444 (*)
Hybrid Load #3 Flow
SRF:S40:Hybrid_3_RetFlowAI
24.4535 (*)
SRF:S36:Hybrid_3_RetFlowAI
23.8535 (*)
SRF:S37:Hybrid_3_RetFlowAI
23.4832 (*)
SRF:S38:Hybrid_3_RetFlowAI
24.381 (*)
BRF:INJ:Hybrid3RetFlowAI
22.7516 (*)
SCR Cabinet Flow
S1:K:TotalSCR_CabFlowAI
8.40049 (*)
S2:K:TotalSCR_CabFlowAI
7.66056 (*)
S3:K:TotalSCR_CabFlowAI
8.13431 (*)
S4:K:TotalSCR_CabFlowAI
8.33455 (*)
B:K:TotalSCR_CabFlowAI
7.4823 (*)
Anode Tank Flow
SRF:P1:anodeFlow
OK (*)
SRF:P2:anodeFlow
OK (*)
SRF:P3:anodeFlow
OK (*)
SRF:P4:anodeFlow
OK (*)
Cavity Flow
S:RFSourceLevelVoltage
? (*)
SRF:K2:S36CavRetF_AI
350.769 (*)
SRF:K3:S37CavRetF_AI
288.938 (*)
SRF:K4:S38CavRetF_AI
329.915 (*)